Transport kombinowany: charakterystyka, wady, zalety

Transport kombinowany: charakterystyka, wady, zalety | Omida Logistics
Transport drogowy — Omida Intermodal

Transport kombinowany: co to jest i na czym polega?

W dzisiejszym wpisie omówimy, czym są przewozy kombinowane, na czym polegają oraz jakie są ich korzyści. W niektórych przypadkach, uwzględniając typ ładunku, jak i czasu potrzebny na realizację zlecenia, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kilku różnych gałęzi transportu, czyli przewozów kombinowanych, dzielących się na następujące rodzaje: intermodalne, kontenerowe, łamane.

Istnieje wiele metod przewozu towarów, dlatego kontynuujemy naszą serię artykułów, w której próbujemy wyjaśniać fundamentalne zagadnienia z branży. Dotychczas opublikowaliśmy już teksty między innymi o transporcie intermodalnym, o tym, czym jest transport ADR oraz o transporcie drogowym.

Definicja transportu kombinowanego na podstawie Ustawy o transporcie drogowym.

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o transporcie drogowym, przewóz kombinowany to forma przewozu ładunków, która wykorzystuje więcej niż jedną gałąź spedycyjną, z których przynajmniej jedna jest środkiem transportu drogowego.

W praktyce oznacza to, że podczas przewozu kombinowanego wykorzystywane są różne rodzaje transportu, takie jak drogowy, kolejowy, morski lub lotniczy, w celu przetransportowania ładunków z jednego punktu do drugiego. Przewóz kombinowany może być realizowany za pomocą różnych jednostek transportowych, takich jak kontenery, platformy wymienne czy przyczepy, które pozwalają na bezpieczne i efektywne przemieszczanie się towarów pomiędzy różnymi środkami przewozu.

Przewóz kombinowany jest stosowany głównie w celu zoptymalizowania procesu transportowego, redukcji kosztów i czasu dostawy oraz minimalizacji ryzyka związanego z transportem. Dodatkowo przewóz kombinowany jest często wykorzystywany do przewozu dużych ładunków, których rozmiar lub waga uniemożliwiają transport za pomocą jednego rodzaju transportu.

Podsumowując — jeśli jednostka ładunkowa jest dostarczana za pomocą transportu samochodowego, a cała reszta przewozu odbywa się drogą morską, kolejową lub powietrzną, to możemy mówić o kombinowanym transporcie, który ma kilka rodzajów.

Omida Intermodal

Czym jest międzynarodowy transport kombinowany?

Międzynarodowy transport kombinowany jest to po prostu przewóz kombinowany, podczas którego zostają przekroczone granice krajów.

Dyrektywa 92/106/EEC — transport intermodalny: kombinowany transport towarów między krajami UE

Dyrektywa 92/106/EEC określa zasady dotyczące organizacji transportu intermodalnego wewnątrz Unii Europejskiej. Polega on na wykorzystaniu różnych rodzajów transportu, takich jak drogowy, kolejowy, morski lub lotniczy, w celu przetransportowania ładunków z jednego punktu do drugiego.

Dyrektywa ta ma na celu ułatwienie przemieszczania się towarów wewnątrz UE, zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie UE powinny działać na rzecz ułatwienia transportu intermodalnego, zwłaszcza poprzez zapewnienie odpowiednich połączeń między różnymi rodzajami transportu.

Dyrektywa ta określa również standardy dotyczące bezpieczeństwa oraz innych kwestii związanych z transportem intermodalnym, takich jak identyfikacja i rejestracja jednostek transportu oraz wymiana informacji między operatorami transportu. Celem jest zapewnienie jednolitych standardów w całej UE, co pozwala na swobodne przemieszczanie się towarów między państwami członkowskimi.

Kombinowany przewóz towarów między krajami UE opiera się zatem na zasadach i regulacjach dyrektywy 92/106/EEC, która zapewnia harmonizację przepisów i standardów dla transportu intermodalnego. Dzięki temu staje się on bardziej efektywny, bezpieczny i konkurencyjny, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego w całej Unii Europejskiej.

Transport kombinowany, a w szczególności transport intermodalny odgrywa istotną rolę w zielonej transformacji UE, dostarczając zrównoważonych i efektywnych rozwiązań logistycznych.

Omida Intermodal

Rodzaje transportu kombinowanego

Wyróżniamy kilka rodzajów przewozu kombinowanego, w zależności od kombinacji wykorzystywanych różnych gałęzi logistycznych, takich jak:

- Transport kontenerowy: łączy transport morski i drogowy lub kolejowy i morski, wykorzystując kontenery.

- Transport intermodalny: łączy różne rodzaje transportu, wykorzystując standardowe jednostki ładunkowe.

- Transport łamany: łączy transport drogowy i kolejowy lub transport morski, wykorzystując ładunki, które nie mieszczą się w standardowych jednostkach ładunkowych.

Dlaczego warto korzystać z transportu kombinowanego?

Korzystanie z usługi przewozu kombinowanego pozwala na skrócenie czasu dostawy, zmniejszenie kosztów transportu i minimalizację ryzyka uszkodzenia towarów na trasie przewozu. Dzięki wykorzystaniu różnych środków przewozu można dostarczyć ładunek szybciej i efektywniej, jednocześnie obniżając koszty transportu.

Kiedy warto zdecydować się na transport kombinowany?

Warto zdecydować się na transport kombinowany, gdy potrzebujemy szybkiego i efektywnego przetransportowania ładunków z jednego punktu do drugiego, wykorzystując różne rodzaje transportu. Przewóz kombinowany jest szczególnie korzystny w przypadku dużych ilości towarów, których nie da się przetransportować jednym rodzajem transportu.

Jakie są zalety transportu kombinowanego?

Transport kombinowany ma wiele zalet, które przyciągają przedsiębiorców i firmy, które chcą szybko i bezpiecznie dostarczyć swoje produkty do odbiorców. Oto niektóre z głównych zalet usługi transportu kombinowanego:

- Skrócenie czasu dostawy: Wykorzystanie kilku rodzajów transportu pozwala na szybsze i bardziej efektywne dostarczenie ładunku do odbiorcy, niż gdyby był on przewożony jednym środkiem transportu.

- Optymalizacja kosztów: Transport kombinowany pozwala na optymalizację kosztów poprzez wybór najbardziej ekonomicznego i wydajnego środka transportu do przewozu danego ładunku.

- Minimalizacja ryzyka uszkodzenia towarów: Wykorzystanie różnych środków transportu i specjalnych jednostek ładunkowych minimalizuje ryzyko uszkodzenia towarów podczas transportu.

- Dostarczenie ładunku w trudno dostępne miejsca: Transport kombinowany umożliwia dostarczenie ładunku w miejsca, do których nie można dotrzeć jednym rodzajem transportu, np. na obszary górzyste lub oddalone od głównych dróg.

- Obniżenie emisji CO2: wykorzystanie transportu kombinowanego obniża emisję CO2 i zmniejsza zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę ładunkową. Przeczytaj więcej o tym, jak transport intermodalny wpływa na ekologię światową.

- Możliwość realizacji zleceń w różnych systemach: możliwość realizacji zleceń w systemach door-to-door oraz just-in-time.

- Ograniczenie czynników warunków atmosferycznych i drogowych: ograniczanie czynników, które wpływają niekorzystnie na różne gałęzi środków transportu (np. zakorkowanymi trasami lub zablokowanymi przejściami granicznymi).

Podsumowując, zaletami transportu kombinowanego są m.in. skrócenie czasu dostawy, zmniejszenie kosztów transportu, minimalizacja ryzyka uszkodzenia towarów, możliwość dostarczenia ładunku w miejsce, które nie jest dostępne jednym rodzajem transportu oraz elastyczność i dostosowanie do potrzeb danego ładunku.

Jakie wady ma transport kombinowany?

Podczas korzystania z tego typu transportu mogą pojawić się także pewne problemy, takie jak:

- Zwiększona złożoność logistyki: Koordynacja różnych środków transportu i harmonogramów może być trudna i wymagać dużej uwagi. Organizacja transportu kombinowanego to wymagające zadanie, dlatego warto zlecić je zewnętrznej firmie.

- Konieczność koordynacji różnych środków transportu: Dostępność różnych środków może być ograniczona, co wymaga planowania i koordynacji ich wykorzystania.

- Ryzyko opóźnień: Opóźnienia na jednym etapie logistycznym mogą wpłynąć na cały harmonogram transportu, co może spowodować dodatkowe koszty i problemy z klientami.

transport-kombinowany

Transport intermodalny — co to jest?

Transport intermodalny to rodzaj transportu kombinowanego, w którym towar przewożony jest za pomocą różnych środków transportu, ale bez konieczności przeładunku towaru. W takim przypadku ładunek jest przewożony w specjalnych jednostkach ładunkowych, takich jak kontenery, które mogą być łatwo przenoszone z jednego środka transportu na drugi.

Transport-intermodalny-definicja

transport-intermodalny-droga-kolej

Transport łamany — co to jest?

Transport łamany to jeden z rodzajów transportu kombinowanego, który polega na przewozie ładunku za pomocą dwóch różnych środków transportu, takich jak drogowy i kolejowy, lub morski i kolejowy. Przez przewóz rozumiemy tutaj transport ładunku w pojedynczych jednostkach ładunkowych, które nie mieszczą się w standardowych jednostkach, takich jak kontenery, ale są przewożone na specjalnych platformach lub w wagonach.

Transport kontenerowy — na czym polega?

Transport kontenerowy to rodzaj transportu, w którym towary są przewożone za pomocą kontenerów, które są specjalnymi pojemnikami o standaryzowanych wymiarach i konstrukcji. Kontenery mogą być przewożone za pomocą różnych rodzajów transportu, takich jak drogowy, kolejowy, morski lub lotniczy, co pozwala na łatwe przemieszczanie się towarów pomiędzy różnymi środkami transportu.

Czym jest transport multimodalny i czym różni się od transportu intermodalnego?

Transport multimodalny to metoda przewozu towarów, która wykorzystuje różne rodzaje transportu, takie jak drogowy, kolejowy, morski lub lotniczy, w celu przetransportowania ładunków z jednego punktu do drugiego. W transport multimodalny włączone są różne rodzaje transportu, które umożliwiają szybszą i bardziej efektywną dostawę ładunku do celu.

Transport intermodalny to zawężenie transportu multimodalnego, w którym towar przewożony jest za pomocą różnych środków transportu, ale bez konieczności przeładunku towaru. W takim przypadku ładunek jest przewożony w specjalnych jednostkach ładunkowych, takich jak kontenery, które mogą być łatwo przenoszone z jednego środka transportu na drugi.

Główną różnicą między transportem multimodalnym a intermodalnym jest fakt, że w transporcie intermodalnym, ładunek jest przewożony w jednej jednostce ładunkowej, takiej jak kontener, a w transporcie multimodalnym, może być przewożony w różnych jednostkach ładunkowych, ale wciąż korzysta się z różnych środków transportu. W transporcie intermodalnym jednostka ładunkowa może być łatwo przenoszona z jednego środka transportu na drugi, bez konieczności przeładunku towaru.

transport-intermodalny-kontener

Czym jest transport bimodalny?

Transport bimodalny to rodzaj transportu multimodalnego, który łączy dwa różne rodzaje gałęzi środków transportu, takich jak transport drogowy i kolejowy, w celu przetransportowania towarów z jednego punktu do drugiego. W transporcie bimodalnym ładunek jest przewożony w jednej jednostce ładunkowej, która jest przewożona przez dwa różne środki transportu bez konieczności przeładunku.

Podsumowując, transport bimodalny to kolejna forma transportu multimodalnego, która pozwala na optymalizację kosztów transportu i skrócenie czasu dostawy. Przez wykorzystanie dwóch różnych rodzajów transportu, jest to efektywna i ekologiczna forma transportu, szczególnie w przypadku przewozu dużych ilości towarów na dalekie odległości.

Kombinowany transport bimodalny a zwykły transport bimodalny. Jaka jest różnica?

Różnica między transportem bimodalnym a kombinowanym transportem bimodalnym wynika z charakterystyki użytych środków transportu:

Transport bimodalny:

W przypadku transportu bimodalnego wykorzystuje się dwa różne środki transportu, takie jak samochody ciężarowe i pociągi.

Przykładem transportu bimodalnego jest przemieszczanie kontenerów za pomocą ciężarówek do terminala kolejowego, gdzie są przeładowywane na pociąg.

Specyfikacja transportu bimodalnego zakłada wykorzystanie specjalnych naczep, które muszą spełniać określone kryteria dotyczące odporności, sztywności, wytrzymałości oraz wyposażenia. Każda jednostka wykorzystywana w transporcie bimodalnym musi składać się z adaptera, dwóch zestawów kół oraz układu hamulcowego.

Transport jest realizowany bez konieczności przeładunku - naczepa jest najpierw przyłączana do samochodu, a następnie do wózka kolejowego w drugim etapie.

Transport drogowy Omida

Mając na uwadze liczne zalety spedycji mieszanej, nie dziwi fakt, że ta konkretna dziedzina transportu rozwija się w sposób dynamiczny. Aby usprawnić procesy transportowe w Polsce oraz w Europie, zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego z naszą firmą transportową, a także poprzez formularz dostępny po prawej stronie.

Przeczytaj również

Łańcuch chłodniczy - definicja i zarządzanie | Omida Logistics

Łańcuch chłodniczy - definicja i zarządzanie

Łańcuch chłodniczy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych, szczególnie tych, które wymagają utrzymania odpowiedniej temperatury.

Firma logistyczna — czym jest i jakie są jej obowiązki? | Omida Logistics

Firma logistyczna — czym jest i jakie są jej obowiązki?

Firma logistyczna - specjalizuje się w zarządzaniu dostawami, transportem i składowaniem towarów. Optymalizuje łańcuch dostaw, zapewniając efektywność biznesową. Poznaj jej obowiązki i zakres działań.

Giełda transportowa - czym jest i jak funkcjonuje? | Omida Logistics

Giełda transportowa - czym jest i jak funkcjonuje?

Giełda transportowa to specjalizowana platforma online, służąca do wymiany informacji i zawierania transakcji między różnymi podmiotami w branży transportowej.

Wywiad: Omida Logistics — Road to Ukraine. Transport towaru na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska. | Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw pomiędzy Europą a Ukrainą. | Omida Logistics

Wywiad: Omida Logistics — Road to Ukraine. Transport towaru na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska. | Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw pomiędzy Europą a Ukrainą.

Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu Road To Ukraine, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw towarów na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska.

Więcej artykułów

Newsletter

Zapisz się i zyskaj więcej. Dołącz do subskrybentów newslettera Omida Logistics. Bądź na bieżąco z aktualnościami i ofertami TSL.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Omida Logistics Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Omida Logistics Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Omida Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Omida). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk, przez e-mail: bok@omida.pl lub telefonicznie: +48 58 741 88 14. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

  • Transport
  • Logistyka
  • Firma
  • Wycena Transportu
  • Kontakt
    • PolskiEnglishEspañolRomână
Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności  

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych adresowych. Aktualne dane znajdują się w zakładce kontakt.